Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme:

 • komplexné vykonávanie inžinierskej činnosti od A po Z, od prípravy po realizáciu na kľúč, v súlade so stavebným zákonom a ostatnou platnou legislatívou,
 • územné rozhodnutia,
 • stavebné povolenia,
 • vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí,
 • všetky potrebné a súvisiace geodetické práce subdodávateľsky,
 • vyňatia z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu,
 • vstupy na pozemky,
 • vytýčenie inžinierskych sietí,
 • výkon stavebného a technického dozoru,
 • kolaudačné rozhodnutia
 • poradenstvo v inžinierskych činnostiach
 • majetkovo-právne vysporiadanie stavieb – vecné bremená v ochranných pásmach vzdušných a kábelových vedení sietí vvn, vn, nn