Majetkovo-právne vysporiadanie

Majetkovo-právne vysporiadanie

  • komplexné majetkovo-právne vysporiadanie stavieb súvisiace s ochrannými pásmami vzdušných a kábelových vedení
  • identifikácia vlastníkov
  • zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov subdodávateľsky
  • zápis vecných bremien na listy vlastníctva,
  • všetky potrebné a súvisiace geodetické práce subdodávateľsky,
  • zmluvy o jednorázovej náhrade, ostatné potrebné zmluvy
  • elektromontážne práce